นวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเดนมาร์ก

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความเจริญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยดูได้จากการจัดอันดับโลกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพชีวิต ขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ระบบสวัสดิการ หรือความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เดนมาร์กจะติดในอันดับ Top 5 ของโลกแทบทั้งสิ้น ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศเล็กมีประกรเพียง ๕.๘ ล้านคน แต่มีความเจริญอยู่ในแนวหน้าของโลกก็คือ “คุณภาพของประชากร” ซึ่งวางรากฐานการพัฒนามาตั้งแต่วัยเด็กภายใต้ระบบการศึกษาที่เข้มแข็งและเปิดกว้างให้เด็กได้เล่นได้ใช้จินตนาการและความคิดได้อย่างอิสระเสรี ทำให้เด็กสนุกกับเรียนรู้และมีความสุขตามวัยของเด็กที่ควรจะได้รับในช่วงต้นของชีวิตและเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพในทุกช่วงวัยด้วยระบบการศึกษาที่ได้รับการออกแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาของเดนมาร์กที่น่าเรียนรู้

Highlights:

 1. แนวคิด Play & Learn การศึกษานอกกรอบห้องเรียน
 2. PlayLab ห้องทดลองฝึกครูพันธุ์ใหม่
 3. Experimentarium ห้องจำลองการเรียนรู้นอกห้องเรียนศาสตร์ต่างๆ ด้วยการเล่น
 4. Folk High School สถานที่ฝึกวุฒิภาวะสู่ความเป็นผู้ใหญ่
 5. Copenhagen International School การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
 6. Library and Culture Center แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
 7. Cortex Park ศูนย์บ่มเพาะสำหรับคนวัยทำงาน
 8. บทสรุป : การพัฒนาคนต้องมาก่อนเป็นลำดับแรก

แนวคิด Play & Learn การศึกษานอกกรอบห้องเรียน

เดนมาร์กให้ความสำคัญกับครอบครัว ประชากร และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง โดยมีปรัชญาการศึกษา คือ การเรียนรู้ของมนุษย์จากประสบการณ์ที่สนุกและเพลิดเพลิน การจัดการศึกษาเด็กเล็กจึงเน้นในด้าน play & learn สำหรับเด็กโตก็ยังคงเน้น play & learn แต่ใส่ภาคทฤษฎีเข้าไปด้วย โรงเรียนในเดนมาร์กตั้งเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนว่าผู้เรียนจะต้องมี 6C ได้แก่

 • Character of Education
 • Citizenship
 • Collaboration
 • Communication
 • Critical Thinking
 • Creativity

บางแห่งติดคติพจน์ประจำสถานศึกษาไว้ว่า Compassion/ Integrity / Creativity / Inclusion / Growth โรงเรียนจะปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวด้วยการออกแบบกิจกรรมเรียนปนเล่น ใช้การเล่นหล่อหลอมให้เด็กรู้จักตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์สูง กล้าแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้น ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝังจิตสำนึกรู้หน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและอยู่ร่วมกันบนฐานของการไว้ใจซึ่งกันและกัน (Trust-Based Society) เดนมาร์กให้ความสำคัญกับการปล่อยให้เด็กเล่นได้อย่างอิสระ ต่างจากวัฒนธรรมการศึกษาของไทยที่มุ่งให้เด็กอยู่ในห้องเรียนอยู่กับตำราและการท่องหนังสือ และมองว่าเด็กที่ชอบออกไปเล่นคือเด็กเหลวไหลไม่เอาถ่านหรือเกียจคร้าน ในขณะที่สังคมเดนมาร์กสนับสนุนให้เด็กได้ออกไปเล่น ให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติและสำรวจเรียนรู้คนและสิ่งที่อยู่รอบตัว จนมีผู้ออกมาเขียนบทความว่าแนวทางการเลี้ยงดูเด็กของเดนมาร์กนั้นสมควรจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

PlayLab ห้องทดลองฝึกครูพันธุ์ใหม่

เดนมาร์กมีสถานฝึกครูซึ่งเรียกว่า PlayLab ในหลายเมืองเพื่อให้ครูได้คิดนอกกรอบโดยใช้หลักการ “Play and Learn” ที่มุ่งเปลี่ยนความคิดครูที่สอนแบบดั้งเดิม โดยจัดให้ครูได้มีประสบการณ์ตรงจากการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของเด็กที่สนุกกับการเล่น และออกแบบแผนการสอนโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Play Wheel ที่กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองจนเข้าใจทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการทำให้เด็กเกิดความสนุกกับการเรียนและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สถาบันผลิตครูทั่วประเทศจึงต้องมี PlayLab เป็นห้อง ทดลองของครู ซึ่งทำให้ครูเห็นบทบาทตนเองชัดขึ้นและสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ครูเดนมาร์กไม่ใช่เพียงผู้สอนแต่มีบทบาทสำคัญ ๒ ประการคือ ๑) การสร้างสถานการณ์หรือให้โจทย์เพื่อพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะและสมรรถนะที่ต้องการ โดยการฝึกครูให้คิดนอกกรอบด้วย PlayLab ปรับ mindset ที่ใส่ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นของเด็กลงไป และร่วมตั้งโจทย์ตั้งคำถามที่เรียนรู้ไปกับเด็ก ไปสู่การหาข้อมูลคิดวิเคราะห์ และหาทางออกหรือคำตอบในที่สุด และ ๒) ติดตามดูพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน และประเมินตามศักยภาพรายบุคคลแทนการทดสอบมาตรฐาน และให้ feedback เพื่อให้นักเรียนพัฒนาต่อโดยทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งทำให้มีข้อสรุปร่วมกันและในท้ายที่สุดนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู-นักเรียน-ครอบครัว

Experimentarium ห้องจำลองการเรียนรู้นอกห้องเรียนศาสตร์ต่างๆ ด้วยการเล่น

วิดิโอแนะนำ Experimentarium แบบ 360 องศา

เดนมาร์กมีพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สวนป่า สวนเด็กเล่นที่มีคุณภาพอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมของเด็กเดนมาร์ก สถานที่เหล่านี้ล้วนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้เล่นได้ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคำตอบว่าทำไมเดนมาร์กถึงเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม เพราะมีการฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่าง ไม่มีข้อจำกัดมาตั้งแต่วัยเยาว์ หนึ่งในตัวอย่างของนวัตกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ใช้การเล่นเป็นตัวนำคือ Experimentarium ในกรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเครื่องเล่นทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการออกแบบให้เป็นห้องปฏิบัติการทดลองขนาดใหญ่ที่จำลองเครื่องเล่นสำหรับเด็กมาจากของจริงในศาสตร์ทุกแขนงที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการใช้จิตวิทยาแห่งการเรียนรู้เพื่อดึงดูดให้เด็กมีความกระหายใคร่รู้ เด็กได้มีประสบการณ์เล่นจากของจริงโดยการสัมผัส ควบคุมและเล่นจริงทำจริงโดยใช้มือและสมอง และแก้ไขปัญหาจากการสังเกตจนเกิดความจำและเข้าใจด้วยตนเอง Experimentarium ใช้หลักการ Play & Learn เช่นเดียวกับ PlayLab โดยเป็นพื้นที่เปิดเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเล่นอย่างมีความหมายโดยสามารถเล่นได้พร้อมครอบครัว และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตและกิจกรรมประจำวัน


Folk High School สถานที่ฝึกวุฒิภาวะสู่ความเป็นผู้ใหญ่

โรงเรียน Folk High School มีอยู่ ๖ แห่งทั่วประเทศเดนมาร์ก เปิดสอนหลักสูตรด้านศิลปะใน ๔ สาขา ได้แก่ การแสดง ดนตรี ภาพยนตร์ และภาวะผู้นำ ระยะสั้น ๖ เดือน แบบโรงเรียนประจำ รับนักเรียนปีละประมาณ ๘๐ คน ที่จบชั้นมัธยมปลายและกำลังจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (gap year) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาค้นหาตนเองและเตรียมเปลี่ยนผ่านจากเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ หนึ่งในโรงเรียน Folk High School คือ Roskilde Festival Folk High School ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Roskilde โดยมุ่งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเตรียมงาน “Roskilde Festival” ซึ่งเป็นงานคอนเสิร์ตประจำปีของเมือง Roskilde ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนอร์ดิกและเป็นหนึ่งในงานคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป แต่ละปีจะมีผู้เข้าชมมากกว่าหนึ่งแสนคน แนวทางของหลักสูตรทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงของการจัดการเทศกาลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถทุกด้านที่ต้องอาศัยการวางแผน การจัดการ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น การแบ่งงานกันทำ การแบ่งความรับผิดชอบ ภาวะผู้นำ การฝึกความเป็นประชาธิปไตยจากการที่ต้องอยู่ร่วมกันกว่า ๖ เดือน และการสร้างสรรค์งานทางศิลปะแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลดนตรี เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายโดยมีอาจารย์ให้ความรู้ที่ต้องการใช้ในการจัดงานและอาจารย์ก็จะทำงานร่วมกับนักเรียนไปด้วย โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่มาจากรายได้การจัดงาน Roskilde Festival

Folk High School ไม่มีการสอบเข้าแต่จะใช้ระบบใครมาสมัครก่อนได้ก่อน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะ และไม่มีการสอบวัดผลเมื่อจบหลักสูตร (no prerequisites, no exams and no grades) แต่จะมีการประเมินติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนแต่ละคนไปตลอดทางของหลักสูตร ซึ่ง ถือเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนของเดนมาร์กในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ซึ่งช่วยสร้างวุฒิภาวะให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้น


Copenhagen International School การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม

Copenhagen International School เป็นโรงเรียนจัดการศึกษานานาชาติที่ใช้โปรแกรม International Baccalaureate (IB) ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีความโดดเด่นด้านสถานที่ตั้งที่ยื่นไปในทะเลมีน้ำล้อมรอบ เป็นอาคารที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในมีการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมที่มุ่งให้ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ มีพื้นที่เปิดหลากหลายให้นักเรียนในวัยต่างๆ ได้เล่น ได้จับกลุ่มทำกิจกรรมที่ใช้ความคิดได้อย่างอิสระ เช่น การมี rooftop bar อยู่บนพื้นที่ดาดฟ้าของโรงเรียน มีโซฟาในบรรยายที่ผ่อนคลายที่จะช่วยให้นักเรียนได้จับกลุ่มแลกเปลี่ยนความเห็นและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หรือการฝึกหัดให้เด็กได้ใช้ความสังเกตและเรียนรู้กิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตัวและโรงเรียน อาทิ การใช้ประโยชน์จากท่าเรือที่มองเห็นได้จากอาคารเรียน ครูจะนำเด็กนักเรียนมาสังเกตกิจกรรมของท่าเรือและตั้งคำถามหลากหลายให้เด็กได้คิดและหาคำตอบซึ่งทำให้เด็กสนุกกับการเรียน


Library and Culture Center แหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ตามเขตชุมชนต่างๆ ของเดนมาร์กจะมีศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขต  ที่คนในชุมชนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในศูนย์ฯ จะมีการจัดแบ่งพื้นที่ประกอบด้วย open space ที่ใช้งานได้หลากหลาย maker space ที่มีเครื่องมือสื่อและอุปกรณ์การฝึกอาชีพพร้อมอาสาสมัครผู้สอน เช่น ห้องกลุ่มงานฝีมือถักนิตติ้ง กลุ่มสอนการบ้านเด็ก กลุ่มเย็บถุงผ้าทำจากเสื้อผ้าเก่าของตนเองเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสอนซ่อมจักรยาน reading space เป็นส่วนของห้องสมุดที่สะดวกสบายซึ่งมีหนังสือตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงผู้สูงวัย โดยรัฐเป็นผู้จัดหาหนังสือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนั้นๆ learning space และ working space มีห้องประชุม ห้องนำเสนองาน พร้อมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน ห้องสำหรับการแสดง และร้านอาหารโดยแม่บ้านที่อยู่ในชุมชน แนวคิดของศูนย์ฯ มุ่งนำคนในชุมชนมารู้จักและพบปะกันและทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเครือข่ายของชุมชนและความไว้วางใจกันในลักษณะของ trust-based community ที่สำคัญสามารถเปลี่ยนจาก people talk about people เป็น people talk to people เสริมสร้างความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและให้สมาชิกชุมชนช่วยเหลือกันตามความถนัดที่แต่ละคนมี เป็นการจัดการให้อุปสงค์และอุปทานได้มาเจอกันเองในชุมชน ลดความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำของคนให้สามารถรู้จักกัน พูดคุยกัน เป็นเพื่อนกัน และช่วยให้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Cortex Park ศูนย์บ่มเพาะสำหรับคนวัยทำงาน

เดนมาร์กเป็นประเทศที่ลงทุนสร้างคนเพื่อพัฒนาประเทศ เพราะความจำเป็นที่ประชากรน้อยเพียง ๕.๘ ล้านคน แต่ต้องพัฒนาประเทศให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนและวางรากฐานทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงเพื่อไปสู่การต่อยอดทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อประชากรของประเทศเข้าสู่วัยทำงาน เดนมาร์กยังสร้างศูนย์วิจัยและบ่มเพาะอย่างเช่น Cortex Park ที่สนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และการผลิตผลงานเพื่อให้ตั้งตัวเป็นบริษัทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

Cortex Park เมือง Odense เป็นความร่วมมือระหว่าง University of Southern Denmark (SDU) กับ UCL University College มียุทธศาสตร์ที่จะทำให้เมือง Odense เป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าของยุโรป มีการทำงานร่วมกัน ๔ ฝ่าย คือฝ่ายหาทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่นำเสนอโครงการวิจัยกับบริษัทที่สนใจและให้ทุนบ่มเพาะนักศึกษาด้วยโจทย์วิจัยด้านการแพทย์โดยจัดพื้นที่ทำงานให้ใน Cortex Park ฝ่ายเอกชนผู้ประกอบการในการ pitching งานของกลุ่ม startup เพื่อนำไปต่อยอดทางการตลาด ฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ และฝ่ายมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลโดยมีเป้าหมายสู่การเป็น super hospital และศูนย์การแพทย์ระดับโลกที่มีอุปกรณ์ทันสมัยและหุ่นยนต์ทางการแพทย์ครบวงจร กล่าวได้ว่า Cortex Park กระตุ้นให้เกิดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ และเป็นศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยไปสู่การพัฒนาผลงานให้ใช้ได้จริงในทางเศรษฐกิจ

Cortex Park, Denmark

บทสรุป : การพัฒนาคนต้องมาก่อนเป็นลำดับแรก

นวัตกรรมการศึกษาของเดนมาร์ก คือการคิดนอกกรอบ ยกแนวคิดการเรียนในห้องเรียนออกไป และใช้แนวคิดการ ‘เรียนปนเล่น’ นักเรียนทำกิจกรรมไปพร้อมกับครูเพื่อฝึกทักษะชีวิตให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เองจากการสังเกตและคิดวิเคราะห์ในทุกสถานการณ์และธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เด็กเดนมาร์กเป็นเด็กที่มีความสุขและความสนุกเพราะได้รับการปล่อยให้ใช้จินตนการโดยไม่ถูกตีกรอบและได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความชอบและความถนัดของตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะและค่านิยมร่วมจากการลงมือทำไม่ใช่การท่องจำ เด็กเกิดความเข้าใจด้วยประสบการณ์ตรงและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที บทบาทครูไม่ใช่เพียงผู้สอนแต่เป็นผู้ที่ต้องเล่นและเรียนรู้ไปกับเด็ก เดนมาร์กใช้นวัตกรรมการฝึกครูด้วยการดึงความรู้สึกของการเป็นเด็กกลับมาอีกครั้ง เพื่อให้ครูเข้าใจเด็กได้อย่างถ่องแท้และออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก

การลงทุนด้านการศึกษาของเดนมาร์กนั้นเรียกได้ว่า ‘เก็บตกทุกคนทุกวัย’ ตั้งแต่วัยเด็กในโรงเรียนที่เน้นการเรียนรู้จากการเล่น เข้าสู่วัยเข้ามหาวิทยาลัยที่มีการเตรียมพร้อมทางวุฒิภาวะในช่วง gap year เมื่อเข้าสู่วัยทำงานยังมีศูนย์บ่มเพาะให้คนสร้างสรรค์นวัตกรรม จนถึงวัยเกษียณที่มีศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมีอาสาสมัครให้การแนะนำและห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เดนมาร์กจึงเป็นสังคมที่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เพราะมีการสร้างสภาพ แวดล้อมทางการศึกษาให้ทุกที่ทุกหนแห่งเป็นแหล่งของ ‘การเรียนรู้ไปตลอดชีวิต’ โดยมีทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาช่วยกันลงขันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ อาสาสมัคร และมูลนิธิของบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่คืนกำไรให้สังคมด้วยการให้ทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ ถือเป็นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนก่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และนำคุณภาพของคนมาเป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญทางเศรษฐกิจจนทำให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่สามารถส่งออกเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงไปได้ทั่วโลก


ขอบคุณบทความจาก: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : Facebook
TNIU – Thailand and Nordic Countries Innovation Unit                                                                                                                 

%d bloggers like this: